قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهری    محل استقرار ساختمان در زمین: در شرایط متعارف در شمال زمین و موارد استثنایی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی و غربی بودن زمین با توجه به محل استقرار ساختمان های مجاور در کمیسیون فنی بررسی می گردد. موقعیت استقرار بایستی به گونه ای باشد که حجم های ساختمان به نور آفتاب و فضای باز ساختمان های مجاور صدمه ای نزند. در صورتیکه ساختمان بیشتر از یک بلوک یا بیش از ۱۰ واحد مسکونی یا بیش از ۶ سقف و یا بیش از ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا باشد محل استقرار ساختمان بایستی به تایید حوزه معاونت فنی و شهر سازی برسد. حیاط خلوت: عبارتست از فضای بازی که جهت نورگیری و تهویه، فضاهای خدماتی ساختمان منظور می شود و ممکن است از تمام یا چند جانب توسط ساختمان احاطه شده باشد. فضای باز داخلی مانند حیاط خلوت (پاسیو) در صورتی می توانند …

ادامه نوشته »

استراتژیهای بازاریابی و فروش در شرایط رکود

استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط رکود و بحران:  شرایط اقتصادی مانند یک سال دارای چهار فصل است. ۱٫ تابستان اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی ۲٫ پاییز اقتصادی یا همان دوره رکود اقتصادی ۳٫ زمستان اقتصادی یا همان دوره بحران اقتصادی ۴٫ بهار اقتصادی یا همان دوره رو به بهبود اقتصادی. این چهار دوره اقتصادی مانند چهار فصل سال یکی پس از دیگری فرا می رسند. و فعالان بازار باید برای مواجهه با دورانهای مختلف اقتصادی آماده بوده و استراتژی مناسب هر دوره را در زمان مواجه بکار گیرند. اما قبل از اینکه در مورد روشها و استراتژیهای مواجهه در دورانهای اقتصادی رکود و بحران صحبت کنیم لازم است در ابتدا شرایط و خصوصیات هر دروه به اختصار بررسی گردند. • دوران رونق اقتصادی : a. دوره رونق جذابترین دوره اقتصادی برای کسب و کارهاست. b. توان خرید مردم در این دوره در بالاترین حد است. c. در …

ادامه نوشته »

تکنیهای فروش ملک

 1. صداقت مهم ترین، اصلی ترین و اولین نکته حرفه فروش و بازاریابی هر محصول و کالایی به ویژه ملک و ساختمان است.  2. هر شغلی آفتی دارد، آفت فروش هم عجله است و غرور. عجله برای عقد قرارداد و غرور برای اولین موفقیت ها.  3. گاهی مشخصات ملک و ساختمان برای مشتری مهم نیست، بلکه آنچه از خرید محصول عایدش می شود اهمیت دارد آن ها را توضیح دهید. مشتری هنگام خرید تلویزیون مارک آن را خریداری نمی کند بلکه تفریح، راحتی، پرستیژ و … را می خرد.  4. مطمئن باشید از مشتری عاقل تر نیستید؛ پس بهتر است نقش آن ها را نیز بازی نکنید. نگاه عاقلانه و از بالا به پایین در هنگام فروش یعنی شکست فروش و یا آخرین فروش.  5. دانش و اطلاعات خود را به رخ مشتری نکشید و فقط سؤلات او را پاسخ دهید.  6. املاک و ساختمان های خود را بی عیب …

ادامه نوشته »

نقش و جایگاه سرپرست

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ :   رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺪه ای را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤـﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺘﺪار دارﻧﺪ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ درﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﺳﻤﺎ” ﺑﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه او اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳـﺎزﻣﺎن راﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد. در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ رده (ﺳـﻄﺢ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد.   رده ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ – اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﮐﺎر و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ درﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾـــﻦ ﮔـــﺮوه از ﻣـــﺪﯾﺮان، ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ ﻧﺎﻣﯿـــﺪه ﻣـــﯽ ﺷـــﻮﻧﺪ. واژه ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ درﺑﺮاﺑـــﺮ واژه ﻻﺗـــﯿن سوپروایزر supervisor ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.    رده ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ- اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …

ادامه نوشته »

بهترین استخدام

چگونه بهترین شخص را استخدام کنیم؟ کادورجان پیشگفتار: با توجه به اینکه به کارگیری نیروی انسانی و افراد متخصص. مجرب . متعهد و علاقه مند به کار در هر سازمان به عنوان سرمایه ای گرانبها و ارزشمند برای آن سازمان تلقی می شوند و علاوه بر اینکه به کمک آن موجبات تحقق اهداف به نحو مطلوب فراهم می کردد خود به خود از بسیاری از پی آمدها و نتایج سوء احتمالی ناشی از به کارگیری کارکنان نالایق و فاقد صلاحیت جلوگیری به عمل می آید و بالطبع از به هدر رفتن منابع و امکانات سازمان و اتلاف انرژی و وقت مدیران و به وجود آمدن جو و فضای نا مطلوب و متشنج در سازمان اجتناب می گردد. بدین جهت مدیران و کارفرمایان و به ویژه مدیران منابع انسانی(اعم از بخش دولتی و خصوصی) به اهمیت این مساله پی برده و می کوشند تا در فرآیند انتخاب و استخدام کارکنان مناسبترین …

ادامه نوشته »

اصول سرپرستی

خلاصه کتاب اصول سرپرستی مفهوم سرپرستی: بدون شک گروه کاری نمی تواند در اجرای اهداف و طرح ها بدون هم آهنگی در روابط بین عاملین اجرایی موفق شود. سازمان ها در راستای این منظور از نظر سرپرستان برخوردار می شوند. بنابراین سرپرست فردی است که با ایجاد همم آهنگی و با بهره گیری بیشتر از حداقل نیروی انسانی و امکانات مادی امور سازمانی را به انجام می رساند. مفهوم سرپرست در سازمان ها متفاوت است. سرپرست عامل اجرایی امور سازمانی نیست بلکه او هماهنگ کننده ای بجا برای بهره گیری مفید از انسان ها و امکانات است. پس در انجام امور باید امکانات را فراهم نماید، از امکانات درست استفاده کند، در سالم نگه داشتن امکانات در حین کار دقت نماید، محیط کاری را مساعد سازد تا رغبت و انگیزش کاری در نیروی انسانی بوجود آید. ملاحظه می شود که سرپرست در یک موقعیت حساس نقشی بین مدیریت کارکنان قرار …

ادامه نوشته »

کارشناسی خریدار

منظور از کارشناسی (تحلیل) خریدار چیست؟  در تعامل با خریدار ، سنگ بنای کار و مقدمه تکمیل فرایند فروش آگاهی از خواسته و سلایق مشتری (خریدار) می باشد. به این معنا که تا زمانی که ما از خواسته هایی که برای خریدار ارزش حیاتی دارد ، انگیزه های وی برای خرید ، تنگناها و محدودیتهای خریدار و علت این تنگنا ها ، شخصیت کلی و گرایشات فکری وی آگاهی نداشته باشیم قادر به انجام فروش نیستیم مگر بر پایه یک اتفاق که می تواند گاهی باشد و گاهی نباشد. حال ، منظور از کارشناسی مجموعه کارهایی است که انجام می دهیم تا بتوانیم این اطلاعات را برای انجام بهتر کارمان کسب کنیم.    در مورد چه مسائلی باید کسب خبر و اطلاعات کنیم؟    انگیزه خرید: هر خریداری از پیگیری امر خرید خود مجموعه و سلسله ای از اهداف را پیگیری می کند که با شناخت این اهداف تا حدی …

ادامه نوشته »